Mål & syfte

UBiS mål och syfteformulering

UBiS – Uppfödare av Belgisk vallhund i Samverkan – är en opolitisk,  fristående och oberoende sammanslutning av uppfödare med målsättningen
att värna om den Belgiska Vallhundens fyra varianter genom att ta till vara, förvalta och sprida uppfödares kunskaper.

UBiS har inte för avsikt att konkurrera med rasklubben utan skall verka som ett komplement till densamma.

 Målsättning:

Att gemensamt, genom information och utbildning, bidra till att främja avel mot friska, sunda och  rastypiska hundar med god arbetskapacitet. 

Syfte:

  • Att aktivt upplysa om rasens historia, nutid och framtid.
  • Att aktivt upplysa om rasens svenska historik, nutid och framtid.
  • Att aktivt föra en öppen dialog om rasens framtid.
  • Att aktivt verka som ett komplement till AfBV.
  • Att aktivt hjälpa uppfödare  med fakta gällande hunds avelsresultat alt. hänvisa till var detta går att finna, utan avsikt att vara ett rådgivande organ i avelsfrågor.
  • Att aktivt verka för kvalitativa utbildningar.

 Observera att:

Varje enskild uppfödare inom UBiS ansvarar för sin egen uppfödning och skall följa gällande regler utfärdade av rasklubben, SBK och SKK.

UBiS tar inte något ansvar för innehållet på medlemmarnas privata hemsidor.

Leave a Reply